Všeobecné údaje k přípravě stavby kamen a základní návod k jejich používání

Informace » Všeobecné údaje k přípravě stavby kamen a základní návod k jejich používání

  Před používáním kachlových kamen Vám doporučujeme, abyste si pozorně přečetli celou dokumentaci, která Vám umožní, k Vaší úplné spokojenosti, kachlová kamna používat.

  Kachlová kamna jsou určena do prostředí  vnitřního s normální atmosférou. Při změně tohoto prostředí (např. při práci s hořlavými hmotami, nátěrovými hmotami, lepení linolea apod.) je nutno oheň  v kamnech uhasit. Kamna smí obsluhovat jen dospělá osoba.

  Kachlová kamna musí být instalována dle platných zásad požární ochrany v souladu s ČSN a  technických předpisů. Doporučujeme svěřit stavbu kachlových kamen odborné kamnářské firmě, která nese záruku za řádné provedení stavby kamen a jejich následnou funkčnost. V přilehlých zdech kamen nesmí vést elektrická instalace, rozvod vody, kanalizace ani plynu a zdi musí být provedeny z nehořlavého materiálu skupiny A. Ve zdech se nesmí nalézat materiály zařazené do stupně hořlavosti B, C1, C2, C3.

Stupeň hořlavosti stavebních hmot a  výrobků:

Stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti: (dle ČSN 73 0823)

A   nehořlavé

žula, pískovec, betony těžké pórovité, cihly, keramické obkladačky, spec.omítkoviny

B    nesnadno hořlavé

akumín, heraklit, lihnos, itavér

C1  těžce hořlavé

dřevo listnaté, překližka, sirkoklit, tvrzený papír, umakart

C2  středně hořlavé

dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny

C3  lehce hořlavé

dřevovláknité desky, polystyren, polyuretan, PVC

Tabulka hořlavostí nejčastěji používaných stavebních materiálů

Druhy paliva a kamen
  Kachlová kamna jsou konstruována výhradně pro spalování dřeva a dřevěných briket. Jako náhradní palivo lze spalovat brikety z hnědého uhlí. Dochází však k rychlejšímu zanášení kamen než při topení dřevem a je potřeba kamna častěji čistit. Jakékoliv jiné palivo než dřevo a brikety z hnědého uhlí je zakázáno, především černé uhlí a jeho deriváty.
  Kachlová kamna jsou dodávána jako kuchyňský sporák s tály a pečící troubou nebo pokojová kamna. V pokojových kamnech lze topit z místnosti, kde jsou tato kamna umístěna nebo topnou stěnou z vedlejších prostorů. Ke kamnům lze přistavět i topnou stěnu v přilehlých místnostech.

Podmínky pro montáž kamen
  Pro stavbu kachlových kamen u nepodsklepených budov požadujeme konstrukci pod kamny z betonu, izolací proti zemní vlhkosti a podkladním betonem. Nosnost  konstrukce min. 700 kg/m2.
V případě stavby kachlových kamen v budovách podsklepených a patrových není možno tuto stavbu provádět na dřevěnou konstrukci podlah. V tomto případě požadujeme provést roznášecí desku navrženou statikem nebo stavebním dozorem.
  Pro stavbu kachlových kamen na stropech MIAKO, hurdisky, panely apod. požadujeme nosnost konstrukce min. 700 kg/m2. I v tomto případě je nutno provést pro montáž kamen posouzení statika nebo stavebního dozoru. V případě nižší nosnosti nutno provést konstrukční opatření (zesílení nosnosti roznášecí deskou vetknutou do okolních zdí apod.).

Komínové těleso
  Před výstavbou kachlových kamen požadujeme provést revizi komína a doložit písemný souhlas od příslušné kominické firmy.

Podmínky užívání
  Po stavbě kachlových kamen je zakázáno po dobu 28 dnů topit a nechat kamna vyzrát při teplotách min. nad 5 °C. V případě poklesu teploty pod bod mrazu dojde k trvalému poškození kachlových kamen. Po dozrání je třeba kachlová kamna vysušit. (Vysoušení trvá asi 7 dní.) Při vysoušení topte drobným suchým dřevem 2x denně po dobu 10 min. (postupně až 30 min.) Spodní dvířka u kamen po dobu vysoušení nechte otevřená, aby docházelo k odtahu vysoušené páry do komína. Po dobu vysoušení se musí nahřát pouze vnitřní vyzdívky, aby vzniklá pára mohla volně odcházet. Při prudkém topení by došlo k rychlému odpařování vody z kachlů, hlíny, přizdívek a vzniklá pára by kamna roztrhla.

Způsob topení
  V kachlových kamnech nedoporučujeme spalovat syrové a mokré dřevo. Při zatápění dbejte, aby rošt topeniště nebyl plně překryt papírem a nedošlo tak k přerušení přívodu vzduchu pod oheň. Na rošt dejte zmačkaný papír, velmi suché drobné dřevo (větvičky nebo třísky o prům. cca 1-3 cm), papír podpalte a zavřete přikládací dvířka. Spodní popelníková dvířka musí být otevřená. Jakmile oheň dobře hoří, naložte ohniště doporučeným palivem. Při hoření paliva nezavírejte plně přisávání vzduchu, docházelo by tak k nedokonalému hoření a vzniku dehtů jak v ohništi, tak v kachlových kanálech. V krajním případě by mohlo dojít při otevření dvířek k samovznícení plynů a kamna by se mohla roztrhnout. Další přikládání do kachlových kamen doporučujeme až při vyhoření topiva na žhavé dřevo (uhlíky). Po ukončení topení (při vyhoření paliva) se musí uzavřít přívod vzduchu pod rošt a tím docílit, aby kachlová kamna sálala do místnosti a teplo neodcházelo topnými kanály do komína. Při přikládáni doporučujeme zavřít popelníková dvířka, přikládací dvířka otevřít cca na štěrbinu 1 cm, několik vteřin počkat, až dojde k nasátí tahu horními dvířky, poté otevřít  a přiložit.
  Intenzita topení se určuje množstvím paliva v kamnech. Chcete-li topit na maximum, naložte do ohniště tři polena o průměru cca 14 cm, na střední intenzitu naložte do ohniště dvě polena, chcete-li topit dlouho se sníženou intenzitou, použijte jedno nebo dvě rozštípaná polena o průměru nad 15 cm. Přikládejte jen na řežavé dřevo, až když plameny zcela zhasnou. Obzvláště chcete-li topit dlouze se sníženou intenzitou, naložte znovu, až bude řežavé dřevo jen nepatrně červené.

Vybírání popela
  Hladina popela nesmí nikdy dosáhnout litinového roštu ohniště. Popel v ohništi je nutno pohrabáčem nebo hrablem proroštovat do popelníku a tento pravidelně vyprázdnit do kovové nebo nehořlavé nádoby, určené k tomuto účelu. Zdánlivě vychladlý popel může být po určité době ochlazování stále ještě horký.

Návod na vymetání a údržbu kamen a komína
  Mechanické vymetání komína je povinné a musí být uskutečňováno nejméně dle stávající kominické normy (aktuálně 6x) v topné sezóně. Společnost, která vymetání provede, Vám musí vystavit potvrzení.
  Kachlová kamna se musí čistit podle intenzity topení. Při čištění kamen musí být tato kamna dokonale vychladlá. Po vyjmutí čistících zátek se stěny a strop kanálu očistí a spadaný popílek se vysaje. Při správném hoření nesmí docházet k zadehtování kanálů. Vymetání kamen doporučujeme svěřit odborné firmě.

Bezpečnostní předpisy
  Oheň nikdy nehaste v kamnech vodou. Kování kamen, ale i kachle jsou horké a proto pozor na popáleniny, obzvláště u dětí. Neukládejte snadno vznětlivé látky do blízkosti kamen, ani do výklenku na dřevo. Na kamna a do vzdálenosti menších než je bezpečná vzdálenost nesmí být kladeny hořlavé předměty.