Obchodní podmínky

Informace » Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
  Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
  Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Nákupní řád
  Po obdržení objednávky dodavatel e-mailem nebo telefonicky potvrdí objednávku. Po potvrzení je objednávka považována za závaznou pro obě strany (kupujícího i prodávajícího) a má charakter uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny ,jeho převzetím.
  Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.

Dodací lhůty
  Veškeré objednávky vyřizujeme dle dohody se zákazníkem, u spotřebního zboží nejpozději do 14 dnů a to pořadí v jakém byly doručeny. Pokud by byla dodací lhůta delší budeme Vás včas informovat.
  U zboží, které je na zakázku , se dodací lhůty pohybují podle dodacích lhůt dodavatelů.

Platební podmínky
  U zboží, které je sestaveno na přání zákazníka, je cena v internetovém obchodě informativní. Konečná cena se dohodne se zákazníkem a odvíjí se od použitého materiálu.
  Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu. Pokud se ale cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, tak prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.
  Platební podmínka je platba předem. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
  Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.Zakázka je vyřizována od data připsání platby.

Pokud nakupujete jako právnická osoba je nutné uvést následující údaje:
(Tyto informace jsou potřebné pro vystavení daňového dokladu.)
  Název firmy
  Adresu pro fakturaci a dodání zboží
  IČO
  DIČ
  Telefon
  E-mail

  Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH.
  Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Cena je platná v době objednání.

Způsoby dodání:
  1) poštou
    - dobírka, Zboží bude odesláno jako dobírkový balík s využitím služeb České pošty s.p.. K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné ) ve výši 140,- Kč
    - platba převodem, Zboží bude odesláno jako obyčejný balík s využitím služeb České pošty s.p.. K celkové ceně zboží budou připočítány expediční náklady (poštovné a balné ) ve výši 100,- Kč
  2) osobní odběr, Zboží lze vyzvednout na adrese provozovatele internetového obchodu po předchozí telefonické domluvě.

  Při převzetí zboží od přepravní služby resp. pošty si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty.
  Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Záruční a reklamační podmínky
  Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta a záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží , které nejsou slučitelné s jeho funkčností a užitnými vlastnostmi.
  Odpovědnost za poškození zboží přechází na kupujícího převzetím zboží od prodávajícího, v případě zaslání zboží dobírkou nebo balíkem, převzetím od dopravce.
  Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
  Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu.

Záruka se nevztahuje zejména na škody způsobené:
  - neodborným použitím či skladováním zboží
  - mechanickým poškozením a nebo opotřebením běžným používáním
  - živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
  - jinými vnějšími vlivy (působením slunce, tepla, mrazu, vlhka apod.)

  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Váš souhlas
  Používáním internetového obchodu www.kamnar.cz souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech po neurčitou dobu. Vaše data sdělená při objednávkách zboží jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dodávku zboží.

Změna a výmaz Vašich osobních údajů z registrace
  Pokud se rozhodnete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, stačí, když nám zavoláte nebo napíšete na email r.mika@kamnar.cz. Vaše registrace bude změněna popřípadě vymazána.